POLITYKA PRYWATNOŚCI sklepu internetowego Włoska9

§ 1
Wstęp

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach korzystania z usług Sklepu internetowego https://www.wloska9.pl jest Confratelli Michał Indyk ul. Włoska 9/9 30-638 Kraków (dalej Administrator).

2.     Administrator przetwarza gromadzone dane osobowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”

b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

c) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)

3.     Administrator jest świadom zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w sieci Internet i oświadcza, że dokłada starań dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony prywatności i bezpieczeństwa Klientów. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

4.     Dane przetwarzane są wyłącznie w formie elektronicznej. Dane przechowywane są na serwerach Administratora,

5.     Nad przestrzeganiem zasad i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych czuwa Administrator. 

6.     Przez kliknięcie w odpowiedni checkbox na naszej stronie Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych w określonym zakresie i celu. § 2
Zakres przetwarzanych danych

1.     W celu zapoznania się ze stronami Sklepu, jak również w celu zamówienia za pośrednictwem Sklepu nie jest wymagane zarejestrowanie. Jednakże korzystanie w pełni z usług Sklepu wymaga uprzedniej rejestracji Klienta.

2.     Przy składaniu Zamówienia oraz rejestracji Konta Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych, które są niezbędne do założenia Konta Klienta, złożenia Zamówienia oraz realizacji umowy zawartej z Klientem:

 • adres e-mail;

 • imię i nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców);

 • numer NIP w przypadku przedsiębiorców;

 • numer telefonu;

 • adres zamieszkania/siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, województwo);

3.  Dla rejestracji Klienta wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania Sklepu Włoska9. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi stworzenie Konta Klienta i korzystanie z jego funkcjonalności. Dane Klientów, którzy w toku procesu rejestracji zrezygnują z jej dokonania nie zostaną zapisane w systemie Administratora.

4.     Administrator przetwarza następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie innych jego danych;

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, w tym adres IP;

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

d) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.§ 3
Bezpieczeństwo danych osobowych

1.     Administrator wdraża i eksploatuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne zapewniające należytą ochronę danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.     Dostęp do systemu informatycznego, w którym są gromadzone dane osobowe, jest zabezpieczony hasłem, które znają tylko Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

3.     Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w szczególności:

4.     najnowszy i aktualny kod źródłowy zarządzający funkcjami Sklepu oraz danymi w bazach danych;

5.     certyfikat Premium EV SSL, wydany przez Unizeto Technologies S.A., szyfrujący całość ruchu pomiędzy przeglądarką internetową Klienta, a serwerami Sklepu;

6.     uniemożliwia dostęp do Sklepu i systemu bez podania hasła, które jest przechowywane w postaci zaszyfrowanej, niedostępnej w formie tekstowej;

7.     wykorzystuje infrastrukturę serwerową wyposażoną w firewall, szyfrowaną powłokę SSH dla dostępu zdalnego, SSL, wymaganą autoryzację dla całości ruchu, kopie zapasowe baz danych;

8.     monitoruje wszystkie operacje na danych osobowych zgromadzonych w zbiorach danych osobowych;

 

§ 4
Pliki Cookies

1. Sklep Włoska9 może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka) - pliki z informacją zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Klienta. Stosowanie plików cookies ułatwia Klientowi korzystanie ze Sklepu (m.in. pozwalając na utrzymanie sesji i autoryzacji przy logowaniu), oraz umożliwia podnoszenie jakości usług dzięki przechowywaniu preferencji Klientów.

2.     W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

3.     W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klienta, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klienta treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4.     W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5.     Korzystanie z plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Klienta ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie plików cookies nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies. Zasadniczo nie uniemożliwia to przeglądania Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia, w tym spowalnia działania Sklepu i uniemożliwia złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

6.     Dane zawarte w plikach cookies są przetwarzane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk związanych z ruchem w Serwisie, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora co stanowi uzasadniony interes administratora danych.

7.     Pliki cookies z uwagi na świadczenie usługi związanych ze Sklepem są przekazywane do Google Analytics (Google LLC). Google LLC wykorzystuje pliki cookie w celu identyfikacji sesji – pliki w zakresie przekazywanym do Google LLC nie przechowują i nie przesyłają żadnych danych osobowych.

8.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

9.     Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.

10.  Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Sklepu.§ 5
Cele, podstawy i sposoby przetwarzania danych osobowych

1.     Dane Klienta gromadzone podczas rejestracji są wykorzystywane w celu:

 • wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - w zakresie określonym w art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 • realizacji zobowiązań wynikających z zawieranych z Klientem umów sprzedaży, w tym wysyłania powiadomień dotyczących procesu realizacji zamówienia oraz (w przypadku Konsumentów) realizacji zwrotów produktów,

 • wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług wysyłania Newslettera,

 • kontaktu Administratora z Klientem – na podstawie zgody Klienta, wyrażonej przez kliknięcie w odpowiedni checkbox w Sklepie;

 • wysyłania informacji zawierających treści o charakterze zarówno komercyjnym (newsletter) jak i niekomercyjnym (np. zmiany w funkcjonowaniu, o usługach, komunikaty systemu, itp.

2.     Na podstawie podanych przez Klienta danych, Administrator może tworzyć wyniki wyszukiwania o określonych parametrach. Te wyniki wyszukiwania są wykorzystywane do analizy zachowań Klientów Sklepu oraz zbierania danych o Klientach celem personalizacji zawartości Sklepu. W tym zakresie są one wykorzystywane także do personalizacji reklam i pokrewnych linków, treści wiadomości i innych informacji związanych z korzystaniem z usług Sklepu. Dane te zbierane są automatycznie. Stanowią one podstawę do badania i analiz mających na celu zachowanie i podniesienie poziomu ochrony, udoskonalanie usług świadczonych dotychczas oraz opracowywanie nowych usług Sklepu.

3.     Dane Klientów mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom Administratora oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę informatyczną, księgową lub prawną. W celu realizacji płatności, dane Klientów mogą być ponadto przekazywane spółce PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, na co Klient wyraża zgodę. W takim wypadku ww. spółka odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie i zabezpieczenie przekazanych jej danych osobowych.

4.     Dane Klienta będą przechowywane przez okres świadczenia na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną, a po jego upływie mogą być również przechowywane przez okres, w którym Klient może zgłaszać do Administratora roszczenia pozostające w związku ze świadczeniem tych usług (okres przedawnienia roszczeń) oraz przez okres, w którym uprawnione organy państwa mogą żądać dostępu do tych danych w wykonaniu czynności kontrolnych.

5.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykorzystania niektórych funkcji Sklepu.§ 6
Prawa Klienta 

1.     Klient ma w każdym momencie prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta ma on również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.     Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.     Realizacja praw Klienta następuje na jego żądanie przesłane na adres mailowy sklep@wloska9.pl. W przypadku, gdyby Klient uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do Administratora na adres: Włoska 9/9 30-638 Kraków.

4.     Realizacja prawa do usunięcia danych polega na usunięciu danych bez zbędnej zwłoki, w tym na usunięciu danych z rejestrów prowadzonych przez Administratora, zgodnie z przepisami prawa.

5.     Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta w przypadkach określonych w art. 17 ust. 3 RODO, w tym w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że swoim zachowaniem Klient naruszył wiążący go Regulamin, niniejszą Politykę Prywatności lub przepisy obowiązującego prawa, a posiadane informacje mogą przyczynić się do ustalenia odpowiedzialności Klienta.


§ 7
Zmiany w danych osobowych

1.     Klient ma prawo samodzielnego dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania, poprawiania błędnych informacji oraz usuwania, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w §6 ust. 5 powyżej. Zmiana lub usunięcie danych możliwe są po zalogowaniu się na Konto Klienta.

2.     W przypadku niedokonania przez Klienta aktualizacji danych osobowych w sytuacji, gdy uległy one zmianie, Administrator może wstrzymać świadczenie usług albo zablokować Konto Klienta do czasu aktualizacji danych.

3.     W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu.

4.     Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie 1 sierpnia 2020 roku.

 

Produkt dodany do listy życzeń