REGULAMIN sklepu internetowego Włoska9

 

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Włoska9, dostępny pod adresem internetowym www.wloska9.pl prowadzony jest przez Confratelli Michał Indyk ul. Włoska 9/9 30-638 Kraków NIP: 5532473109.

 

§ 2
Definicje

1.     Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.     Sprzedawca – sklep internetowy Włoska9, prowadzony przez firmę Confratelli Michał Indyk ul. Włoska 9/9 30-638 Kraków NIP: 5532473109.

3.     System – system informatyczny, do którego prawa przysługują Włoska9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a który umożliwia realizację funkcjonalności opisanych w Regulaminie.  

4.     Panel Klienta Systemu – funkcjonalność Systemu, umożliwiająca Klientowi śledzenie wszystkich operacji, związanych z realizacją jego zamówienia.

5.     Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie, przy czym Klientem może być wyłącznie:

·        osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, nieubezwłasnowolnione całkowicie), lub

·        osoba prawna.

6.     Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

7.     Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.włoska9.pl.

8.     Umowa Sprzedaży – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9.     Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

10.  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Koszyka Zakupów i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

11. Konto – konto klienta w Sklepie oraz Systemie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu realizacji Zamówienia i płatności.

14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów albo opakowań produktów.

15. Produkt – dostępna w dniu składania zamówienia w ofercie Sklepu rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, co do której prawo własności przysługuje Sklepowi.

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 

1.       Adres Sprzedawcy: Włoska9 ul. Włoska 9/9 30-638 Kraków NIP: 5532473109

2.       Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@wloska9.pl

3.       Numer telefonu Sprzedawcy: 880745648

4.       Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING 38 1050 1445 1000 0092 7836 0343.

5.       Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.       Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00-20:00.

 

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1.       urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową,

2.       aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3.       włączona obsługa plików cookies – niezbędne w celu złożenia Zamówienia.

 

§ 5
Informacje ogólne

1.       Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane w szczególności siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.       Sprzedawca oświadcza, że treści oraz zdjęcia dostępne w Sklepie nie mają charakteru bezprawnego, a Sprzedawca posiada wszelkie prawa do ich rozpowszechniania.

3.       Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Usługi z tym związane są świadczone przez okres pozostawania Klienta na stronie Sklepu, a umowa, na której podstawie są świadczone może być przez Klienta wypowiedziana w każdym momencie poprzez zamknięcie strony Sklepu.

4.       Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

5.       Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), chyba że zaznaczono inaczej w odniesieniu do danego przypadku.

6.       Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy Produktu do Klienta, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia – w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

7.       Gdy charakter przedmiotu Umowy Sprzedaży nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za dostawę będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.       Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji podając imię, nazwisko adres e-mail i hasło.

2.       W celu złożenia Zamówienia w ramach Konta niezbędne jest podanie w Panelu Klienta Systemu następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres do doręczeń, a w przypadku Przedsiębiorców również nazwę firmy i numer NIP.

3.       Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4.       Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5.       Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. Usunięcie Konta stanowi wypowiedzenie umowy o posiadanie takiego konta, zawartej na czas nieokreślony. 

 

§ 7
Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.       zalogować się do Sklepu,

2.       wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

3.       w przypadku chęci zakończenia składania zamówienia, należy kliknąć „Przejdź do kasy”, gdzie otworzy się podsumowanie zamówienia oraz możliwość dokonania płatności, przez „Kup teraz”,

4.       w przypadku chęci kontynuowania zakupów, należy kliknąć „Kontynuuj zakupuj”.

5.       W koszyku zakupów, należy potwierdzić lub dodać adres dostawy, wybrać sposób dostawy oraz wybrać płatność.

6.       Po potwierdzeniu „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zostanie wyświetlona strona z danymi do wykonania płatności za pomocą przelewu na wskazane konto firmowe Sklepu lub strona zostanie przekierowana do systemu płatności online - Przelewy24.

7. W przypadku przesyłki zagranicznej (zmiana adresu dostawy z Polski na inny kraj) zostanie wyświetlona strona z danymi do dokonania płatności zagranicznej.

 

§ 8
Oferowane metody realizacji Zamówienia oraz płatności

 

1.       Zamówienie jest realizowane poprzez dostawę Produktu przesyłką kurierską przedpłaconą.

2.       Klient może skorzystać z następujących metod płatności za Zamówienie (w tym za dostawę Produktu): Płatności elektroniczne – przy użyciu systemu Przelewy 24 (należącego do PayPro S.A.) lub przelew tradycyjny.

3.       Szczegółowe informacje na temat metod realizacji Zamówienia oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4. Do zamówienia zostanie wystawiona faktura na osobę fizyczną lub firmę, która będzie umieszczona w przesyłce z zamówieniem lub w szczególnych przypadkach przesłana elektronicznie (poprzez wysłanie maila z załącznikiem do Klienta lub dodanie do Konta Klienta - widoczne po zalogowaniu). § 9
Wykonanie Umowy Sprzedaży

 

1.       Warunkiem zawarcia między Klientem a Sprzedawcą Umowy Sprzedaży jest złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta bądź na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia.§ 10
Warunki wykonania Umowy Sprzedaży

 

1.       Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”  zgodnie z § 9 ust. 2 (Umowa zawarta na odległość).

2.       Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

3.       Produkty objęte Zamówieniem zostaną wysłane (przekazane podmiotowi dostarczającemu przesyłki) przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą wskazaną w procesie składania Zamówienia (obejmującą płatność za Zamówienie, w tym koszty dostawy).

4.       Wysyłka produktów objętych Zamówieniem odbędzie się w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.       Dostawa Produktu odbywa się tylko i wyłącznie na terenie Polski.

6.       Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Sposoby dostawy i metody płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 11
Uprawnienia Klienta

 

1.       Umowa Sprzedaży zawarta przez Konsumenta ze Sprzedawcą jest Umową zawartą na odległość i mają do niej zastosowanie regulacje ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dotyczące umów zawieranych na odległość, w tym prawa odstąpienia od umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w §12 ust. 12 Regulaminu.

2.       Do każdej Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej przez Klienta ze Sprzedawcą zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży, w tym dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

3.       Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostawę Produktów objętych Zamówieniem. Sprzedawca ponosi także odpowiedzialność za utratę, ubytek, uszkodzenie przesyłki zawierającej Produkty lub nieterminową dostawę, w czasie od wydania jej do przewozu do dostarczenia do miejsca przeznaczenia.

4.       Klient powinien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki zawierającej Produkty objęte Zamówieniem przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie jest została uszkodzona lub zniszczona.

 

 

§ 12
Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 

1.       Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.       Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.

3.       Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wraz z podaniem numeru rachunku bankowego do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu określonego w ust. 1 i 2.

4.       Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@wloska9.pl, jak również wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub faksem - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, do którego odnośnik znajduje się w ust. 3 powyżej lub na formularzu stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.       W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną (zarówno za pośrednictwem Konta jak w formie wiadomości e-mail), Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.       W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

7.       W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Sprzedawca zwraca Konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy (z zastrzeżeniem lit. d poniżej): - w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w całości, tj. w odniesieniu do wszystkich Produktów, które obejmowało Zamówienie; - w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w części, tj. w odniesieniu do niektórych Produktów, które obejmowało Zamówienie – wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące części Zamówienia, od której Klient odstępuje, za wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy. 

8.       Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przelewem na rachunek bankowy Konsumenta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

9.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem

·         Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

·         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

·         Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

·         W przypadku gdy powstaną roszczenia Sprzedawcy względem Konsumenta z tytułu zmniejszenia wartości Produktu wynikającego z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Sprzedawca wezwie Konsumenta do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości powstałej szkody.

·         Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

c)   o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 

d)  w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

e)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

§ 13
Reklamacja i gwarancja

 

1.       Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.       Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.       W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4.       Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5.       W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.       Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

7.       Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 5 dni od ich przyjęcia.

8.       W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 14
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 

§ 15
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.       Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce Prywatności i Pliki Cookies”.

2.       Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
c. Inne podmioty – zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności lub w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przekazanie innym podmiotom jego danych osobowych Administrator.

3.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży w wybranej przez Klienta formie skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 17
Postanowienia końcowe

 

1.       Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi mogą być w szczególności zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres Klienta podany podczas zakładania Konta, zawierającej załączoną nową treść Regulaminu. Klient uprawniony jest do rezygnacji z korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w wyniku zmian regulaminu poprzez złożenie Sprzedawcy wyraźnego oświadczenia o takiej rezygnacji. W takim przypadku Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia Konta Klienta, który oświadczenie takie złożył. W przypadku, jeżeli Klient nie złoży oświadczenia o rezygnacji z korzystania usług Sprzedawcy w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej informacje o zmianie Regulaminu, przyjmuje się, że zmiany takie akceptuje.

3.       Regulamin wchodzi w życie 1 sierpnia 2020 r.

4.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

Produkt dodany do listy życzeń